خواست نیرو یک نفر پزشک عمومی خانم جهت کار در اورژانس

این مرکز از یک نفر پزشک خانم که دوره طرح پزشکی را گذرانده باشد جهت کار در اورژانس دعوت به کار می