درخواست پرستار

این مرکز از 2 نفر پرستار NICU دارای حداقل 2 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید.