امور درمانی


اعمال درمانی انجام شده در این مرکز تخصصی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

 

مطالعات تشخیصی شامل سونوگرافی-تهیه اسپرموگرام و....

 

-تلقیح داخل رحمی(IUI)

 

-برداشت تخمک واسپرم از زوجین

 

-بارورسازی داخل رحمی(IVF)

 

-بارورسازی و تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسم(ICSI)

 

-TESE    

 

PESA-    

 

- فریزاسپرم   

 

-فریز جنین

 

-تخلیه کیست

 

–فریز از نمونه PESA-TESA

 

-هیسترسکوپی

 

-لاپاروسکوپی

 

-لاپاراتومی

 

- درمان EP

 

-درمان OHSS

 

- زایمان طبیعی

 

-سزارین

 

- درمان طبی

 نازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان