اتاق زایمان


 • اتاق زایمان این مرکز با هدف مراقبت از مادر باردار و انجام زایمان طبیعی و در جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران

   

  فعالیت می نماید.

   

  موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش

  اتاق زایمان در طبقه اول واقع شده و دارای یک تاق درد (لیبر) با 4 تخت و یک اتاق زایمان با 2 تخت می باشد.

   

  انجام زایمان طبیعی به صورت فیزیولوژیک ، بی دردی با گاز آنتونکس و گاهی بی حسی نخاعی جهت بیماران صورت می پذیرد.

   

   

  تجهیزات بخش

  اتاق زایمان در مجموع دارای 6 تخت می باشد که مجهز به امکانات زیر می باشد:

   

   

  بیماران بستری در اتاق زایمان

   

  اکسیژن سانترال

   

  دستگاه مانیتور مرکزی

   

  دستگاه مانیتورینگ جنینی

   

  چراغ سیالیتیک

   

  واکوئوم

   

  انفوزیون پمپ

   

  پالس اکسی متر

   

  ساکشن

   

  سونی کید

   

  کپسولهای گاز N2O

   

  بیماران اورژانسی

   

  مادرانی که در شرف زایمان می باشند

   

  کنترل بیماران پرخطر

   

  بیمار حامله با دردهای ناشناخته

   

  انواع سقط ها

   

  تزریقات بیماران نازائی

   

  انجام NST بیماران سرپایی

   

  انجام CST بیماران بستری در بخش

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان