بخش نازایی


بخش نازایی این مرکز با هدف تشخیص و درمان ناباروری ودر جهت ارتقاء سطح مراقبتهای درمانی این گروه از بیماران فعالیت مینماید.

 

موقعیت و مشخصات فیزیکی بخش بخش نازایی در طبقه سوم واقع شده و دارای 2 اتاق 4 تخته ،1 اتاق 3تخته و دو اتاق خصوصی ودر

 

مجموع13 تخت بستری می باشد وتحت فعالیت مراقبتی خود در زمینه های مختلف ناباروری می باشد. بیمارانی که مشکلات ناباروری

 

دارند  با تجویز پزشک معالج در بخش بستری می شوند. از جمله لاپاروسکوپی-تخمک کشی-کاشت جنین-OHSS- هیستروسکوپی

 

 

 

بخش های بیمارستاننازایی
بخش های بیمارستان

اتاق عمل
بخش های بیمارستان

جراحی زنان
بخش های بیمارستان

Post ICu
بخش های بیمارستان

Nicu
بخش های بیمارستان

اتاق زایمان
بخش های بیمارستان

نوزادان
بخش های بیمارستان

رادیولوژی
بخش های بیمارستان

داروخانه
بخش های بیمارستان

IVF
بخش های بیمارستان

آزمایشگاه
بخش های بیمارستان

درمانگاه
بخش های بیمارستان