هیئت مدیره

دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

مدیرعامل و مسئول فنی

دکتر عباس افلاطونیان

دکتر عباس افلاطونیان

ریاست هیئت مدیره و مسئول فنی

محمدعلی شیروانی

محمدعلی شیروانی

مدیر

زهرا پورمحمدعلی

زهرا پورمحمدعلی

مدیرخدمات پرستاری

کاظم الوانفروش

کاظم الوانفروش

مسئول امور مالی